Build your base

Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil expetendis in mei. Mei an pericula euripidis, hinc partem ei est.

Terms & conditions

Algemene Voorwaarden Ixora B.V.

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht of andere rechtsbetrekking tussen Ixora B.V. (hierna “Ixora”) en een wederpartij (hierna “Opdrachtgever”) waarbij Ixora goederen en/of diensten dient te leveren of heeft geleverd, verhuur van goederen daaronder begrepen. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de Opdrachtgever of derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. De bedingen in deze Algemene Voorwaarden, inclusief de hierin opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid, zijn mede gemaakt ten behoeve van de voormalige en huidige aandeelhouder(s) en bestuurder(s) van Ixora B.V. alsmede alle (rechts)personen die bij of voor Ixora B.V. werkzaam zijn of waren.
 3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Ixora, die daarvoor bij uitsluiting verantwoordelijk is. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 van het toepasselijke Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 4. Ieder door Ixora gedaan aanbod is vrijblijvend en Ixora behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om zonder opgaaf van reden opdrachten of andere rechtsbetrekkingen te weigeren.
 5. Ixora is gerechtigd om van Opdrachtgever een voorschot en/of andere vorm van zekerheid te verlangen om betaling van facturen en/of de uitvoering van andere verplichtingen van de Opdrachtgever te waarborgen. Een voorschot wordt verrekend bij het einde van de betreffende opdracht.
 6. Ixora is bevoegd, wanneer zij dat nodig oordeelt, bij de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen en zal bij de selectie van deze derden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Ixora aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele tekortkomingen van deze derden noch voor schade die hiermee in verband staat.
 7. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie noodzakelijk voor het uitvoeren van opdrachten aan Ixora wordt verstrekt. Ixora is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie heeft verstrekt.
 8. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anderszins overeengekomen, zijn door Ixora opgegeven leveringstermijnen slechts indicatief en derhalve geen fatale termijnen en gaat het risico op verlies, beschadiging en/of diefstal van goederen over op de Opdrachtgever op het moment van de levering.
 9. De Opdrachtgever is verplicht om gehuurde goederen af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd. Indien afname op dat moment door toedoen of nalaten van de Opdrachtgever niet plaatsvindt dan komen de met de levering gemaakte kosten alsmede de dientengevolge nog te maken kosten en overige schade voor rekening van de Opdrachtgever.
 10. Indien door Ixora werkzaamheden op locatie dienen te worden verricht dan dient de Opdrachtgever er zorg voor te dragen dat de werkzaamheden met bekwame spoed kunnen aanvangen, onder meer maar niet uitsluitend door de locatie goed bereikbaar te maken voor (personeel van) Ixora, door Ixora aangestelde derden alsmede aan te voeren goederen. Opdrachtgever is tevens gehouden om in de benodigde stroomaansluitingen en goed werklicht te voorzien, zo nodig hulpwerktuigen als hoogtewerkers en steigers ter beschikking te stellen en te zorgen dat (de voortgang van) de door Ixora uit te voeren werkzaamheden niet worden belemmerd of vertraagd.
 11. Onverminderd de overige rechten en rechtsmiddelen die Ixora ten dienste staan, is Ixora gerechtigd haar werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten of te beëindigen, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, in de volgende gevallen:
a. Ingeval de Opdrachtgever nalaat aan enige van zijn verplichtingen te voldoen;
 12. b. Indien na het aangaan van de opdracht aan Ixora ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen;
 Ingeval van (een aanvraag tot) faillissement, vereffening, insolvabiliteit of staking van betaling van of door de Opdrachtgever.

In voorkomend geval zijn alle vorderingen van Ixora jegens de Opdrachtgever terstond opeisbaar en betaalbaar en is Opdrachtgever gehouden alle door Ixora geleverde of ter beschikking gestelde goederen direct terug te bezorgen, dan wel is Ixora en/of door Ixora daartoe aangestelde derden gerechtigd om de betreffende goederen terug in bezit te nemen. Ixora is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van een opschorting of beëindiging van de werkzaamheden.

 1. Tenzij anders vermeld zijn alle door Ixora gehanteerde bedragen exclusief belastingen zoals belastingen toegevoegde waarde, omzetbelasting of bestedingsbelasting. Door Ixora aan de Opdrachtgever verzonden declaraties dienen binnen veertien dagen, gerekend vanaf de factuurdatum, te worden voldaan, zonder aftrek, korting of verrekening, door storting of overmaking op een door Ixora opgegeven bankrekening.
 2. Wanneer de Oprachtgever niet binnen twee weken nadat hij geacht kan worden van de factuur kennis te hebben genomen eventuele reclames schriftelijk aan Ixora heeft kenbaar gemaakt, wordt hij geacht zich met de declaratie te verenigen en vervalt het recht nog bezwaren van welke aard ook tegen de factuur aan te voeren. Niettegenstaande het voorgaande, vervallen alle eventuele aanspraken van de Opdrachtgever in elk geval na verloop van zes maanden nadat de werkzaamheden waarop die aanspraken betrekking hebben, zijn verricht, tenzij de eventuele rechten van de Opdrachtgever overeenkomstig de wet reeds op een eerder tijdstip zijn vervallen.
 3. Bij gebreke van tijdige betaling door ontvangst van het gehele factuurbedrag is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is en zal door Ixora de wettelijke rente of, indien dat hoger is, een samengesteld rentepercentage van 12% per jaar over het openstaande saldo in rekening worden gebracht. Blijft betaling ook na twee maanden uit, dan is opdrachtgever tevens een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van Nafl. 500, verschuldigd. Daarenboven is Ixora gerechtigd de werkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 4. Ixora is slechts aansprakelijk voor een door haar toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad veroorzaakte en door de Opdrachtgever rechtstreeks geleden schade, ten belope van maximaal het bedrag dat door de Opdrachtgever betaald is voor de door Ixora geleverde goederen en/of diensten (inclusief verhuur) die aanleiding hebben gegeven tot de schade. Iedere overige aansprakelijkheid van Ixora is uitdrukkelijk uitgesloten, daaronder onder meer maar niet uitsluitend inbegrepen indirecte of bijzondere schade, schade wegens gederfde winst, verlies van contracten, goodwill of aantasting van reputatie, beschadiging of vernietiging van data, of gevolgschade van welke aard dan ook, ongeacht op welke wijze zulke schade of verlies is ontstaan en ongeacht of bedoelde schade haar oorsprong vindt in of veroorzaakt is door een door Ixora gepleegde toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad. De onderhavige aansprakelijkheidsbeperking is niet van toepassing indien de schade het gevolg is van de opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Ixora.
 5. De Opdrachtgever vrijwaart Ixora en haar voormalige en huidige aandeelhouder(s) en bestuurder(s) alsmede alle (rechts)personen die bij of voor Ixora B.V. werkzaam zijn of waren tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de door Ixora aan Opdrachtgever geleverde goederen en/of diensten. Deze vrijwaring omvat mede de kosten van juridische bijstand.
 6. Op deze Algemene Voorwaarden alsmede op iedere overeenkomst van opdracht of andere rechtsbetrekking tussen Ixora en Opdrachtgever is het recht van Curaçao van toepassing. Alle geschillen tussen Ixora en Opdrachtgever zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Curaçao.
 7. In geval van verhuur van goederen zijn naast de hierboven van toepassing zijnde bedingen tevens de onderstaande bedingen aanvullend van toepassing.
 8. Ixora is gerechtigd om van Opdrachtgever – naast een voorschot of andere vorm van zekerheid – een waarborgsom te verlangen.
 9. Door Opdrachtgever gehuurde goederen blijven te allen tijde eigendom van Ixora of, in voorkomend geval, van de met haar verbonden (rechts)personen. De Opdrachtgever zal de goederen uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor de goederen gefabriceerd en aan Opdrachtgever verhuurd zijn. Het is niet toegestaan om gehuurde goederen door te verhuren, uit te lenen, in gebruik te geven, te verkopen of anderszins aan derden af te staan.
 10. De Opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van gehuurde goederen totdat deze terug zijn bezorgd aan of teruggenomen zijn door Ixora, ongeacht hoe de schade, het verlies of de diefstal is veroorzaakt en ongeacht of zulks aan de Opdrachtgever valt toe te rekenen. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de kosten van herstel of vervanging van gehuurde goederen en voor het verlies van huuropbrengsten gedurende de periode vereist voor herstel of vervanging. De Opdrachtgever is verplicht een verzekering te hebben of af te sluiten die schade, verlies en diefstal van gehuurde goederen dekt.
 11. De Opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat gehuurde goederen in goede conditie aan hem zijn geleverd. Iedere storing of gebrek aan gehuurde goederen dient onverwijld schriftelijk gemeld te worden aan Ixora, op straffe van niet-ontvankelijkheid van de klacht.
 12. Alle verhuurde goederen dienen in de originele staat terug te worden bezorgd aan of teruggenomen worden door Ixora. Retourneren van gehuurde goederen ná de overeengekomen huurtermijn wordt te allen tijde aan Opdrachtgever toegerekend en de kosten die hieruit voortvloeien zullen door Ixora bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien gehuurde goederen vóór de afgesproken huurtermijn worden geretourneerd heeft de Opdrachtgever geen recht op een prijsreductie of enige andere vorm van korting of vergoeding.